C’park Bata, gevestigd aan Europaplein 1, 5684 ZC Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.cparkbata.nl
Europaplein 1
5684 ZC Best
+31 851304199
info@cparkbata.nl

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

C’park Bata verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bedrijfsnaam, Adres, Postcode, Stad, Contactpersoon, (mobiel) telefoonnummer, e-mail, website, KVK nummer, Banknaam, IBAN nummer, Naam rekeninghouder, BTW nummer, handtekening en identiteitsbewijs.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cparkbata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Onderstaand geven wij aan voor welke doeleinden en met welke grondslag C’park Bata. uw persoonsgegevens verwerkt. Ten grondslag aan het vastleggen van alle gegevens ligt het uitvoeren van een gerechtvaardigd belang. De gegevens worden verwerkt in het kader van het beheer en verhuur van het bedrijventerrein C’park Bata.

 • Huurovereenkomst: Gerechtvaardigd belang
 • Keycard beheer: Overeenkomst
 • Verzenden van onze nieuwsbrief: Toestemming
 • U bellen of mailen indien nodig om onze dienstverlening uit te kunnen voeren: Gerechtvaardigd belang
 • Om diensten bij u af te leveren: Overeenkomst
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

C’park Bata neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 1. Computerprogramma’s of systemen

C’park Bata gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Windows 10 – Besturingssysteem computers – https://privacy.microsoft.com/nl-nl
 • Microsoft Sharepoint – Opslag van documenten – https://privacy.microsoft.com/nl-nl
 • Microsoft Office – bewerken en lezen van documenten – https://privacy.microsoft.com/nl-nl
 • Exact Online – Boekhouding & administratie – https://www.exact.com/nl/exact-online/privacy- statement/
 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C’park Bata neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Alle persoonsgegevens zijn enkel te benaderen door de werknemers, in dienst bij Batadorp Heritage C’park Bata , die betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. C’park Bata. Alle andere werknemers van Batadorp Heritage C’park Bata hebben geen toegang tot de bestanden van C’park Bata. Werknemers van Batadorp Heritage C’park Bata hebben vanuit hun arbeidsovereenkomst een geheimhoudingsplicht.

Zowel voor het inloggen op alle devices alsook voor het inloggen op alle softwareprogramma’s is een wachtwoord benodigd en daar waar mogelijk met tweetrapsverificatie. Hierdoor achten wij de toegang tot de gegevens voldoende beveiligd.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@cparkbata.nl.

7. Delen van persoonsgegevens met derden

C’park Bata deelt uw persoonsgegevens met enkele derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens C’park Bata blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C’park Bata bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang als nodig voor de uitvoering van onze taak. Echter na uw verzoek tot verwijdering, of wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten, worden uw persoonsgegevens per direct verwijderd en geldt er geen bewaartermijn zolang deze niet in conflict is met wettelijk verplichte bewaartermijnen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

C’park Bata gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C’park Bata en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cparkbata.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. Klacht indienen

C’park Bata wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip- ons